Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek

A Webinside Style Kft. internetes szolgáltatásaihoz.

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1. A Webinside Style Kft. (1214 Budapest, Orion u. 5. 1/12, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a honlapon közzétett érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2. Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99 %-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben, vagy telefonon vehető igénybe a szolgáltató weboldalán feltüntetett elérhetőségeken.

2.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában.

2.6. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

2.6.1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.6.2. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;

2.6.3. Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (ún. „Denial-of-service” – DOS támadás), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet;

2.6.4. Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen Irányelv megkerülése végett.

2.6.5. Tiltott az a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül. Tiltott a szerveren lévő felhasználók e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése illetve üzleti célú terjesztése az előfizető előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.

2.6.6. Tilos olyan –hibás- programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre.

2.6.7. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása; Valamint tilos e-mail küldés olyan címlistára, amely a gyűjtött, vagy vásárolt e-mail címeket tartalmaz; amelyre az előfizetők nem saját akaratukból iratkoztak fel.

2.6.8. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.7. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

2.8. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.

2.9. A Szolgáltató jogosult az általa fejlesztett és üzemeltetett weboldal fejlesztői szintű (adminisztrációs) kódjait mindaddig magánál tartani, amíg a weboldal migrációs átadás-átvételi folyamata le nem zajlott. Amennyiben Előfizetőnek pénzügyi tartozása áll fenn Szolgáltatóval szemben, Szolgáltató a weboldal kódjait, mentéseit, migrációs csomagját, visszatarthatja mindaddig, amíg a tartozás kiegyenlítésre nem kerül.

2.10. Szolgáltató csak saját szerveren vállal weboldal fejlesztést és üzemeltetést.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

3.3. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.4. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.5. Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására (jegybanki alapkamat kétszerese) és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.6. A Szolgáltató legalább 6 naptári napja lejárt számlával kapcsolatban figyelmeztetést küld elektronikus levélben. A Szolgáltató legfeljebb kétszer ismétli meg a figyelmeztetést elektronikus levél formájában a lejárt számlával kapcsolatban. Legalább 14 napja lejárt számlát követően, a következő naptól korlátozhatja a nyújtott szolgáltatást mindaddig, amíg Előfizető által keletkezett összes kifizetetlen számla kiegyenlítésre nem kerül. A Szolgáltató jogosult a korlátozott szolgáltatás újraindításáért külön munkadíjat felszámítani a weboldalán meghatározott díjszabás szerint.

3.7. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

3.8. A Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat ingyenesen nyújt az Előfizető részére (plusz FTP hozzáférés, további SQL adatbázis, aldomain beállítás, stb.). Az Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők ingyenesen igénybe, ameddig a Szolgáltató számára az Előfizető által befizetett szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatás nyújtása gazdaságos marad.

3.9. Az Előfizető a 3.7 pontban hivatkozott ingyenes szolgáltatásokat nem jogosult kereskedelmi céllal harmadik személynek tovább közvetíteni.

3.10. A szolgáltatások megrendelése után a Szolgáltató az Előfizető részére értesítést küld a fizetendő díjakról. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat kizárólag az előfizetési díj kifizetése után aktiválja.

3.11. Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett weboldal esetén Előfizető nem jogosult fejlesztői szintű (adminisztrátori) weboldal hozzáférésre mindaddig, amíg Szolgáltató szerverén futtatja weboldalát.

3.12. Előfizető nem jogosult saját maga vagy harmadik fél által végzett fejlesztéseket kivitelezni a Szolgáltató szerverén található weboldalon. Szolgáltató egyedüli joga és kötelezettsége a szerveren tárolt weboldalak biztonságos üzemeltetése és fejlesztése.

4. Pénzvisszafizetés garancia

4.1. A Szolgáltató egy hónapon túl előre kifizetett szolgáltatási időtartam alatt az általa közvetlenül nyújtott szolgáltatásra, az egy hónapos időtartam kivételével, pénz-visszafizetési garanciát vállal részarányosan a szolgáltatási időtartamból hátralévő időszakra. A pénz-visszafizetési garancia nem vonatkozik a Szolgáltató által közvetített szolgáltatásokra (pl. domainregisztráció, védett tárhely elérés szolgáltatás).

4.2. A pénzvisszafizetés kérelem kizárólag minőségi panasz esetén nyújtható be, a minőségi panasz alapos indoklásával. Minőségi panasz jellemzően pl. a szolgáltatások garantált rendelkezésre-állási időt meghaladó üzemkiesése.

4.3. Az Előfizető pénz-visszafizetési kérelmet kizárólag írásban, ajánlott levélben útján nyújthat be a Szolgáltató részére, a minőségi panasz csatolásával.

4.4. A pénz-visszafizetési kérelem Szolgáltató általi elfogadásakor a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szolgáltatási szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A szerződés és szolgáltatás megszűnésének napja az Előfizető értesítésének napja.

4.5. Az Előfizető nem jogosult pénz-visszafizetési kérelmet benyújtani, amennyiben:

4.5.1. Szolgáltató által kiállított számláit a fizetési határidőn túl, késve rendezte.

4.5.2. Az Előfizetőnek tartozása van a Szolgáltató felé.

4.5.3. A szolgáltatás számlatartozás miatt a szolgáltatás korlátozva lett.

4.5.4. Bármely (jelen ÁSZF-ben szabályozott okból) a Szolgáltató a szerződést azonnal hatállyal felmondta.

4.5.5. Felhasználó, vagy harmadik személy által okozott minőségi problémák esetén.

4.5.6. Bármely vis maior esetén (pl. lopás, tűz, stb.).

5. A szerződés hatálya

5.1. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

5.2. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

5.3. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5.4. Szerződés azonnali hatállyal megszűnik a tárhely-szolgáltatásban foglalt domain név másik domainregisztrátorhoz történő átregisztrációja (elvitele) esetén. A szerződés megszűnése nem mentesít a korábban keletkezett fizetési kötelezettségek alól.

5.5. Szerverünkről más szerverre történő weboldal költözéshez kapcsolódó munkák díjkötelesek. Ezeknek a díjszabása a honlap és webáruház költöztetés oldalunkon található meg.

6. Egyebek

6.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

6.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

7. Értesítés

7.1. Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.

7.2. Amennyiben az Előfizető e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

7.3. A Szolgáltató nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).

8. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.