Skip to main content

VIP Blog Tagság Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. A jelen VIP Blog Tagság Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató által kiadott https://netpr.hu/vip-blog/ címen elérhető elektronikus kiadvány (a továbbiakban: Kiadvány) használatára az Előfizetővel létrejövő szerződéses jogviszonyt (a továbbiakban: Szerződés).
2. A Szolgáltató adatai:
Név: Webinside Style Kft.
Székhely: 1214 Budapest, Orion u. 5. 1/12
E-mail cím: webaruhaz(kukac)netpr.hu
3. Előfizető az, aki az erre a célra rendszeresített internetes felületen a szolgáltatás használata érdekében az adatait megadja, amennyiben a szolgáltatás díját megfizette. Az Előfizető szavatolja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
4. Előfizető a szolgáltatás használatára harmadik fél számára nem adhat engedélyt.

II. A Szolgáltatás megjelölése

1. A Szerződés alapján a Szolgáltató engedélyezi az Előfizetőnek a védett weboldalakon megtekinthető Kiadvány tartalmainak saját célra történő felhasználását. Szolgáltató részleges betekintést nyújt minden VIP blog felületen elérhető tartalomba, ezáltal Előfizető megalapozott döntést tud hozni a Szerződés létrejötte előtt.
2. A Kiadvány kizárólag elektronikus úton, internetes böngészőprogram használatával, az I. fejezet 1. pontjában megadott címen érhető el. A Előfizető a szolgáltatást a Előfizetőneve és jelszava megadásával érheti el.
3. Amennyiben Előfizető referral partner linkről érkezett, akkor az adott partner kódon szereplő partner védett weboldalára is elérési jogosultságot szerez ugyanarra az időintervallumra, amelyre a Kiadványra történő előfizetése szól. Ilyen esetben maximálisan 24 óra késleltetés történhet az azonosítók kiosztásában, ezáltal egy teljes nappal hosszabb elérés jár a partner weboldalakhoz kiosztott azonosítókhoz. A 24 óra késleltetés abból fakad, hogy partner weboldalakra az azonosítók kiosztása maximálisan 24 óra késleltetéssel történik, tehát nem automatikus folyamat.
4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a referral partner védett weboldala vonatkozásában, mert azok létrehozására, tartalmára, megjelenésére semmilyen ráhatása nincs. Ilyen esetben tartalmakat Szolgáltatóval szerződésben álló adott referral partner biztosítja. Az Előfizető kijelenti, hogy a referral partner szolgáltatásának esetleges hibájából fakadó igényét kizárólag az adott partner weboldal üzemeltetőjével szemben érvényesíti.

III. A szerződés létrejötte

1. A Felek között a szerződés kizárólag elektronikus úton jön létre.
2. A szerződés létrejötte regisztráció útján kezdeményezhető, amelynek során az Előfizető köteles megadni az azonosításához szükséges adatokat, valamint köteles egy olyan jelszót választani, amely megfelel a Szolgáltató által előírt mindenkori biztonsági feltételeknek. Az Előfizető felel azért, hogy a Előfizetői azonosítója és jelszava ne kerüljön illetéktelen harmadik személy birtokába. A Szolgáltató az illetéktelen felhasználásért nem tartozik felelősséggel.
3. A Szerződés akkor jön létre, amikor az V. fejezet szerinti előfizetési díjat az Előfizető megfizette. A Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja az Előfizetőt.
4. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szerződés adatai az Előfizető személyes profiljából érhetők el.
5. A Szolgáltató biztosítja, hogy a regisztráció során a díjfizetést megelőzően az Előfizető ellenőrizhesse az általa megadott adatokat, illetve az adatbeviteli hibákat javíthassa.
6. A szerződés magyar nyelven jön létre.
7. Az Előfizető kifejezetten beleegyezik abba, hogy a szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a szolgáltatás egészét haladéktalanul teljesítse, ezért tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti felmondási jog nem illeti meg.

IV. Előfizetési időszak

1. A Szerződés a havi előfizetéses konstrukció esetén minden alkalommal 30 napra jön létre, negyedéves konstrukcióban 90 napra, az éves konstrukció esetén pedig 365 napra.
2. Az Szerződés nem újítható meg automatikusan, ezért rendszeres díjfizetés nem kezdeményezhető. A Szerződés az aktuális előfizetési időszak végével megszűnik.

V.Díjfizetés, számlázás

1. A szolgáltatásért az Előfizető előfizetési időszakonként előfizetési díjat fizet. Az előfizetési díj mindenkori mértéke megtalálható a https://netpr.hu/webshop/ címen. A Szolgáltató a VIP Blog Tagság Általános Szerződési Feltételek módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával egyoldalúan jogosult az előfizetési díjakat módosítani.
2. Az előfizetési díj az előfizetési időszakra előre esedékes. Az előfizetési díj magába foglalja az általános forgalmi adót és minden egyéb felmerülő költséget.
3. Az előfizetési díjat az Előfizető kizárólag elektronikus úton, bankkártyás fizetéssel a Stripe fizetési szolgáltatás rendszerén (üzemeltető:

Stripe
510 Townsend Street
San Francisco, CA 94103, USA
Attention: Stripe Legal

ÁSZF: https://stripe.com/en-hu/privacy) keresztül fizetheti meg. Az Előfizető kijelenti, hogy a PayPal szolgáltatás esetleges hibájából fakadó igényét kizárólag a PayPal rendszer üzemeltetőjével szemben érvényesíti.
4. Az előfizetési díjról a számlát a Szolgáltató automatikus módon és kizárólag elektronikus úton állítja elő, és az Előfizető által megadott elektronikus levélcímre küldi meg.

VI. Szerzői jogok

1. A Kiadvány és annak minden része (ideértve az audiovizuális elemeket, továbbá minden oldal forráskódját is) szerzői jogai a Szolgáltatót illetik meg. A Szolgáltató az Előfizetőnek kizárólag a Kiadvány saját célra történő felhasználását engedélyezi.
2. Az Előfizető nem jogosult a Kiadvány vagy annak bármely része semmilyen egyéb felhasználására, kivéve, amennyiben azt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) a szabad felhasználás körében lehetővé teszi.
3. Az Szolgáltató szerzői jogai nem terjednek ki a referral partner program keretében partner weboldalhoz köthető tartalmakra, minden ilyen esetben kifejezetten partner weboldalt működtető vállalkozáshoz tartoznak ezen jogok.

VII. A Szolgáltató felelőssége

1. A Kiadványban megjelenő tartalom sem részben, sem egészben nem minősül tanácsadásnak. A Kiadványban megjelenő valamennyi adat tájékoztató jellegű. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Kiadványban megjelenő tartalomra alapozott semmilyen magatartás következményeiért.
2. A referral partner program keretében megküldött azonosítók harmadik fél weboldalához tartoznak, így az ott található tartalomért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a referral partner program által okozott jogsérelemért, mert az harmadik fél érdekkörébe tartozik, ezáltal semmilyen ráhatása nincs az ott elérhető tartalomra.

VIII. Az ÁSZF módosítása

1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
2. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja az Előfizetőt.
2. Az ÁSZF módosított feltételei első alkalommal a módosítás dátumát követő 30. napot követően kezdődő előfizetési időszakban alkalmazandók.

IX. Adatvédelem

1. A Szolgáltató az Előfizetőnek kizárólag azokat a természetes személyazonosító és egyéb személyes adatait kezeli, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Szolgáltató az Előfizetővel szembeni igényét érvényesítse vagy kötelezettségét teljesítse
2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a személyes adatokat kizárólag az Előfizető kifejezett írásos, vagy elektronikus úton kifejezett, tájékoztatáson alapuló beleegyezése esetén adja ki harmadik félnek, illetve használja fel közvetlen üzletszerzésre.
3. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat a szerződésből fakadó igények elévülési idejéig kezeli.
4. A Szolgáltató Adatkezelési Irányelve a https://netpr.hu/adatkezelesi-iranyelv/ címen elérhető, az a jelen ÁSZF alkalmazásában is irányadó.
5. A Szolgáltató jogosult elektronikus levélben az aktív előfizetéssel rendelkező Előfizetőknek a rendszer használatával kapcsolatos információkat küldeni.

X. Panaszkezelés, vitarendezés

1. Az Előfizető a szolgáltatással kapcsolatos panaszait az erre a célra rendszeresített webshop(kukac)netpr.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a panaszt köteles 8 napon belül kivizsgálni és a kivizsgálás eredményéről az Előfizetőt elektronikus levelezési címén tájékoztatni.
2. A Szerződésből fakadó jogviták esetére a Felek alávetik magukat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság illetékességének.
3. Adatvédelmi kérdésekben az Előfizető a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat (naih.hu).
4. Fogyasztóvédelmi kérdésekben az Előfizető a Budapest Főváros Kormányhivatalához, illetve a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulhat.